Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Ganodermakoffie.be

Alle informatie die Ganodermakoffie.be communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Ganodermakoffie.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Ganodermakoffie verzonden emails . 

Ganodermakoffie.be staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Ganodermakoffie.be en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Ganodermakoffie.be kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van Ganodermakoffie.be

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ganodermakoffie.be en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Ganodermakoffie.be doet.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Ganodermakoffie.be en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Ganodermakoffie.be.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen Ganodermakoffie.be en de klant en alle aanbiedingen van Ganodermakoffie.be aan de klant is Belgisch recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Gent, tenzij Ganodermakoffie.be ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan Ganodermakoffie.be op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Ganodermakoffie.be worden doorgegeven op de manier die Ganodermakoffie.be voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Rechten van derden
Klant garandeert Ganodermakoffie.be dat de opdracht die klant aan Ganodermakoffie.be verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): inhoud van de website en gebruikte software.

7. Ganodermakoffie nieuwsbrief
Bezoekers en klanten hebben de mogelijkheid om in te schrijven op de nieuwsbrief. Bijgevolg kunnen zij op geregelde tijdstippen een e-mail ontvangen met inhoud gerelateerd tot de Ganodermakoffie website. Uitschrijven voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.

8. Facturen
8a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF op aanvraag. Facturen worden dus niet per post verzonden.
8b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
8c Na het verstrijken van de in 8b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

9. Recht om diensten te weigeren
Ganodermakoffie.be heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

10. Vrijwaring
Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Ganodermakoffie.be van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

11. Annulatie bestelling
Het is mogelijk om een nog niet betaalde bestelling te annuleren door het sturen van een email naar contact@ganodermakoffie.be.

12. Wijziging Algemene Voorwaarden
Ganodermakoffie.be is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Ganodermakoffie.be is daarvoor afdoende. Het is aan Ganodermakoffie.be om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.